Occupy !


Constituante.be

Burgercollectief tegen Soberheid

Class Action ! · Democratie Deblokkeren


Wie zijn wij?

De nieuwe verdragen (Lissabon, ESM, soberheidsverdrag,...) en de EU-staatshervorming werden illegaal aangenomen, zonder respect voor onze grondwet, het laatste weermiddel van het volk tegen een dictatuur.

Deze schandalige ontkenning van de democratie door onze "verkozenen", met medeplichtigheid van de NIET-VERKOZEN technocraten van de Europese Unie kan niet aanvaard worden, noch de beslissingen en engagementen die eraan gekoppeld zijn.

Deze machthebbers, ondergeschikt aan de internationale 'haut finance', leggen ons een toekomst op zonder dat het volk zijn zeg heeft! Nu al beginnen we de gevolgen van de soberheid te voelen die de schuldeisers van de financiële markten opleggen aan onze Staat en aan de gefedereerde entiteiten.

Een regering van lopende zaken heeft tijdens de Belgische crisis die meer dan 560 dagen aansleepte, op illegale wijze de verliezen van de banken op het financiële casino overgedragen naar de volledige bevolking, met alle gevolgen vandien... Soberheid, drastische ingrepen in de budgetten, economische vertraging, werkloosheid en een explosie van de armoede.

Wij geloven dat het hier niet meer ging over lopende zaken. In de afwezigheid van een regering was een referendum met de verplichting voor de regering van lopende zaken om de wil van het volk te respecteren de enige legale oplossing geweest. Zonder dat het volk zijn zeg had en in naam van de "financiële stabiliteit" heeft deze regering miljarden euro's en nog bijkomende macht overgedragen aan de EU en het IMF. De strategie van deze laatste instellingen is om het volk te verplichten om de staatsschulden terug te betalen en daaraan draconische soberheid te koppelen.

Deze regering heeft ons ook land geëngageerd om zich in te schrijven op een eeuwigdurende schuld. Dit gebeurde door het ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) de macht te geven om astronomische sommen op te eisen naargelang de willekeur van de bestuurders. Nochtans dragen deze bestuurders juridisch gezien geen enkele verantwoordelijkheid aangezien ze een volledige immuniteit genieten. Dit geldt zowel voor de organisatie als voor zijn directeuren en andere medewerkers (het ESM is een organisatie naar privaat recht, gevestigd in luxemburg!).

Om te voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd door deze supra-nationale machten, die geen enkele legitimiteit hebben in de ogen van het volk, heeft de nog maar pas geïnstalleerde nieuwe regering een ZESDE staatshervorming beslist, dit onder druk van een dreigende speculatie tegen de Belgische staatsschuld. Deze beslissing werd ondersteund door alle acht partijen van de zogenaamde 'octopusgroep'.

De verplichtingen die werden opgenomen brengen het normale functioneren van de staat en het belgische sociale model in gevaar door de vermindering van de budgetten en de bezuinigingen die eraan gekoppeld zijn.

In naam van de stabiliteit van de Staat stelt de nieuwe regering voor om verantwoordelijkheden en financieringen naar de regio's en de gemeenschappen over te dragen. De regering gebruikt deze staatshervorming om het door de EU opgelegde Soberheidsverdrag te verankeren. Om dit te volbrengen willen de verschillende onderhandelende partijen het artikel 195 van de grondwet "wijzigen", dit gebeurt in een volledige illegaliteit!

Partagez ça !
Envoyez à vos amis
Follow Us

Het project

Constituante.be is ontstaan uit een Volksvergadering en Volksraadpleging op 25 maart 2012 waaraan 216 personen deelnamen.

Constituante.be Constituante.be is geen politieke partij of ledenvereniging, maar een volksbeweging die zich inzet om de fundamentele rechten van het volk te doen respecteren.

Constituante.be verdedigt het fundamentele idee dat het volk zijn toekomst in eigen handen moet nemen. Dit door de rechten en plichten terug op te eisen en door het herdefiniëren van de machten die in naam van het volk spreken en handelen.

Constituante.be werkt met alle andere politieke structuren, vakbonden, mutualiteiten, coöperatieven, sociale en culturele organisaties, in volledige onafhankelijkheid ervan.

Constituante.be is een volksbeweging met als doel een constituerende volksvergadering te installeren om een reële democratie in de praktijk te brengen evenals een echte staatshervorming in België en Europa.

Constituante.be wil aan elke burger het recht teruggeven om deel te nemen aan de uitwerking van een herziene grondwet om de democratie terug te installeren. Constituante.be Constituante.be steunt de klachten die werden neergelegd door Belgische burgers tegen de toekenning van staatsgaranties aan Dexia en aan het ESM, het nieuwe "Europese muntfonds"

Constituante.be heeft twee doelstellingen op korte termijn

1. Constituante.be promoot een volksraadpleging die alle burgers bereikt (van rechts, van links, van het noorden of van het zuiden van het land) over de twee nieuwe EU-Verdragen die onze verkozenen ons willen opleggen: het Verdrag over het ESM en het Soberheidsverdrag, het ene gelinkt aan het andere.

Overal in Europa komt deze vraag aan de oppervlakte. Op 31 mei 2012 was er in Ierland reeds een referendum over het Soberheidsverdrag. Ook bij ons is een volksraadpleging hierover een prioriteit aangezien het ter discussie ligt in de Parlementen. Het doel is te informeren en het debat te stimuleren.

Het is belangrijk te weten dat het Soberheidsverdrag aan de Staten en dus ook aan de Belgische staat, oplegt om in de grondwet, maar ook in de bijzondere wet van de staatshervorming, het verbod in te schrijven om vanaf 2015 nog budgettaire tekorten voor te leggen. Dit geldt voor zowel de Staat, de gefedereerde entiteiten, de gemeenschappen als de provincies

2. Constituante roept alle verenigingen waarin de burgers worden geconfronteerd met financiële beperkingen als gevolg van de soberheidsmaatregelen om hun belangen samen met ons te verdedigen voor het Grondwettelijk Hof.

De werking van Constituante.be

A. Het enige punt dat ons bindt is de eis voor een volksraadpleging over de verdragen waarvan hierboven sprake.

B. Elke burger die betrokken is in deze actie spreekt in eigen naam.

C. Elke betrokken burger spreekt in zijn eigen taal met simultane vertaling. De burgers die reeds betrokken zijn bij Constituante.be hebben reeds in eigen naam stelling ingenomen over een aantal sleutelkwesties die aanwezig moeten zijn in een grondwet. .

1. De Grondwet moet de verplichting inschrijven om elke overdracht van bevoegdheden naar een supranationale macht te onderwerpen aan de stem van het volk.

2. De Grondwet moet de controle van het volk over het geld, het financiële systeem en de centrale bank inschrijven.

3. De vertegenwoordigers van de aanwezige politieke partijen hebben aangekondigd dat ze onze vraag voor een volksraadpleging over het soberheidsverdrag willen ondersteunen.

 


Wie? zijn wij ● Qui? sommes-nous ● Consultation Populaire ● VolksRaadpleging België ● Constituante BE Belgique