Brief Aan Burgemeester en Schepenen Stad Gent

Geachte Dames en Heren Burgemeester en Schepenen,

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar en succes bij het uitoefenen van Uw nieuw mandaat.

Wij houden er aan U een fundamenteel artikel door te sturen i.v.m. wat de Zaak Huts genoemd wordt: de verkoop van gronden door het OCMW, waarin morgen het vonnis valt van de rechtbank van Eerste Aanleg.

Tien inwoners zijn in naam van de Stad Gent in rechte tussengekomen in deze zaak. Dit in het kader van artikel 194 van het gemeentedecreet dat per 1 januari door de Vlaamse meerderheid ten onrechte is afgeschaft.

Deze tussenkomst heeft een fundamenteel debat op gang gebracht in onze stad over ons publiek patrimonium en over het grondrecht van onze openbare besturen om het financieringsbeleid van hun investeringen in eigen handen te houden. Onze gemeenten worden gefnuikt in hun investeringsbeleid door onwerkbare boekhoudregels van de voogdijoverheden. Dit is in strijd met het algemeen belang en met Uw politiek die wil tegemoet te komen aan de noden van de inwoners van de stad.

Dit debat heeft onmiddellijk gevolg voor het meerjarenplan dat U eerstdaags zal indienen in het kader van de BBC. Het is te laat om te denken dat onze gemeentebesturen nog kunnen werken zonder de hulp van de burgers.

Daarom nodigen wij U uit op een burgervergadering waar het vonnis van de rechtbank collectief en publiek zal besproken worden. Het woord is er aan U als bestuurders van onze stad. Afspraak morgen dinsdag 8 januari om 19u30 in De Schuur Kogelstraat 32 Gent.

Dat het vorige College van Burgemeester en Schepenen als voogdijoverheid over het OCMW niet in rechte wenste op te treden volgens artikel 194 van het Gemeentedecreet kan misschien nog begrepen worden.

Dat de advocaat van het per 1 januari ingekantelde OCMW aan de eisende partij en de tussenkomende partijen, waaronder ondergetekende, elk 10.000 euro schade eist wegens tergend en roekeloos geding, bovenop de maximale rechtsplegingsvergoedingen, wordt door velen ervaren als intimidatie. Dit strookt niet met het participatief en vernieuwend beleid dat Uw College  wenst uit te dragen.

Wat de rechter morgen ook beslist en met het oog op de kwaliteit van de rechtstaat en van de democratie in onze stad, vragen wij U met aandrang zich te distantiëren van deze eis.

Met vriendelijke groeten en uitziend naar een afvaardiging van het college, tekent, als grondrechtenactivist,

Raf Verbeke

Spitaalpoortstraat 85

9000 Gent

0497/23.07.60.

www.constituante.be

to burgemeester.declercq, schepen.watteeuw, schepen.bracke, schepen.decruynaere, schepen.debruycker, schepen.souguir, schepen.heyse, schepen.vanhecke, schepen.storms, schepen.vanbraeckevelt, schepen.coddens